Behandeling

In de gesprekken die volgen zal in eerste instantie worden uitgegaan van de situatie in het heden: wat houdt u nu bezig en wat wilt u nu veranderen? Ervaringen uit het verleden die doorwerken in het heden zullen ook onderwerp van gesprek zijn.
In de therapie kan duidelijk worden op welke specifieke manier u gewend bent om naar uzelf en naar anderen te kijken. Of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij had stilgestaan. Soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien. Huiswerkopdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling.
Meestal gebeurt dat pas in een latere fase van de behandeling. De opdrachten kunnen u helpen anders aan te kijken tegen situaties die u als problematisch ervaart en om hiermee vervolgens anders om te gaan. Hoe de therapie precies zal verlopen is niet te voorspellen, omdat het gaat om een wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut.
Tijdens de behandeling wordt op een aantal momenten het behandelplan geevalueerd en zo nodig bijgesteld.
Mocht er zich een crisissituatie voordoen dan kunnen clienten terecht bij  huisarts of GGZ-crisidienst.

Frequentie en de duur van de gesprekken
De frequentie van de contacten en de duur van de behandeling hangen zowel af van de aard en de ernst van de problematiek als van uw wensen. In het algemeen vinden de gesprekken wekelijks of tweewekelijks plaats.
Bij partnerrelatiegesprekken zal de tussenliggende tijd tussen twee afspraken meestal twee weken zijn.

In de laatste periode van de psychotherapie zijn de zittingen minder frequent. Individuele gesprekken duren maximaal ¾ uur, gezins- en echtpaargesprekken maximaal 1,5 uur. De duur van een behandeling kan variëren van enkele maanden tot drie jaar.


© Copyright 2014 hgvanriessen@hetnet.nl. All Rights Reserved.